Tuesday, 05/07/2022 - 04:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAK SƠMEI

Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAK SƠMEI

BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

Số: 33/KH-CM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

Đak Sơmei, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra học kỳ I, năm học 2017 – 2018

 

          Căn cứ Công văn 1096/PGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I, năm học 2017-2018, trường TH Đak Sơmei xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I, năm học 2017-2018 như sau:

          1. Thời gian ra đề:

          Các khối tổ chức họp ra đề và nộp cho chuyên môn chậm nhất ngày 14/12/2017. (Chú ý: Việc ra đề phải được các thành viên trong khối tham gia bàn bạc, xây dựng).

          Chuyên môn tổ chức duyệt đề ngày 15/12/2017. (Có quyết định triệu tập thành phần tham dự kèm theo)

          2. Thời gian kiểm tra: (Theo thời gian của ngành)

         

Môn

Ngày KT

Thời gian làm bài

Ghi chú

Lịch sử và Địa lí+ Khoa học

26/12/2017

40 phút

 

Toán

27/12/2017

40 phút

 

Tiếng Việt

28/12/2017

60 phút

(Gồm 2 bài: Đọc- viết); phần đọc thành tiếng kiểm tra trong các tiết tiếng Việt tuần 18 theo phân phối chương trình

Tiếng Anh

29/12/2017

40 phút

 

          3. Coi và chấm bai kiểm tra: (Có danh sách và quyết định kem theo)

          - Các giáo viên cùng khối đổi chéo lớp cho nhau để coi kiểm tra.

          - Sau khi kiểm tra xong các lớp nộp bài kiểm tra về cho chuyên môn.

- Ngày 30/12/2017 thành lập hội đồng chấm và chấm bài kiểm tra tại phòng hội đồng trường TH Đak Sơmei.

4. Báo cáo:

- Ngày 02/01/2018 các lớp nhập điểm trên hệ thống https://smas.edu.vn

- Ngày 03/01/2018 các lớp báo cáo theo mẫu báo cáo của chuyên môn (Gửi mẫu sau).

          Trên đây là kế hoạch kiểm tra học kỳ I của trường TH Đak Sơmei yêu cầu các khối trưởng thực hiện và quán triệt đến giáo viên thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hiệu trưởng (b/c)

- Khối trưởng, giáo viên (t/h)

- Lưu: CM

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Hải

                  

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 5
Năm 2022 : 2.739