Tuesday, 05/07/2022 - 04:08|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAK SƠMEI

Kế hoạch thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2017-2018

Kế hoạch thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2017-2018

  PHÒNG GIÁO DỤC ĐAK ĐOA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TH ĐAK SƠMEI                                Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

                  Số 06/KH-CM

                                                                       Đak Sơmei, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Bình bầu Giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018

 

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục  và Đào tạo về việc “Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục  phổ thông và giáo dục thường xuyên”;

Căn cứ công văn số 750/PGDĐT, ngày 06/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017 – 2018;

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức trường Tiểu học Đak Sơmei năm học 2017 – 2018;

Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế tại đơn vị;

Trường Tiểu học Đak Sơmei xây dựng kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên Chủ nhiện giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu hội thi:

1. Mục đích:

- Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;

- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của trường, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;

- Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.

II. Đối tượng và điều kiện tham dự:

1. Đối tượng tham dự:

Tham dự bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường là những giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.

2. Điều kiện tham dự:

- Được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học và được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức (sử dụng kết quả đánh giá của năm học 2016 - 2017);

- Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên;

III. Nội dung, quy trình và cách thức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường:

1. Nội dung bình bầu:

1.1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm trong năm học 2016 – 2017 và đầu năm học 2017 - 2018.

1.2. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm.

1.3. Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng trong năm học 2016 – 2017 và đầu năm học 2017 - 2018.

1.4. Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh trong năm học 2016 – 2017 và đầu năm học 2017 - 2018.

1.5. Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh).

2. Quy trình và cách thức bình bầu:

2.1. Giáo viên nộp hồ sơ đăng kí dự bình bầu gồm:

- Sổ chủ nhiệm năm học 2016 – 2017, 2017-2018;

- Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng;

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;

- Các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm lớp.

2.2. Nhà trường lập danh sách giáo viên tham dự bình bầu, tổ chức cho toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình: nghe giáo viên báo cáo thành tích; thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ; chấm điểm các nội dung bình bầu; tổng hợp và công bố kết quả.

2.3. Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.

2.4. Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.

IV. Quy định cách tính điểm các nội dung bình bầu:

Mỗi nội dung bình bầu được chấm theo thang điểm 10. Thang điểm quy định cụ thể cho từng nội dung như sau:

1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm trong năm học 2016– 2017 và đầu năm học 2017 – 2018. (10 đ)

2. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm trong năm học 2016 – 2017 và đầu năm học 2017 – 2018. (10 đ)

3. Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng trong năm học 2016 – 2017 và đầu năm học 2017 – 2018. (10 đ)

4. Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh trong năm học 2016 – 2017 và đầu năm học 2017 – 2018. (10 đ)

5. Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh). (10 đ)

IV. Lịch tổ chức bình bầu:

- Ngày 01/12/2017: Giáo viên chủ nhiệm nộp hồ sơ đăng ký bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi.

- Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 07/12/2017: Hội đồng khoa học nhà trường chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm; hồ sơ, sổ sách chủ nhiệm của giáo viên đăng tham dự.

- Ngày 08/12/2017: Tổ chức cho toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình: Nghe giáo viên báo cáo thành tích; thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ; chấm điểm các nội dung bình bầu; tổng hợp và công bố kết quả.

V. Tổ chức thực hiện:

- Nhà trường triển khai Kế hoạch “Bình bầu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018” đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường.

- Giáo viên đủ điều kiện tích cực đăng ký tham dự “Bình bầu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018”

- Nhà trường ra Quyết định thành lập Hội đồng khoa học của trường và tổ chức bình bầu theo kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch Bình bầu Giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018” của trường Tiểu học Đak Sơmei.  

 

    Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (B/c);

- CB, GV (t/h);

- Lưu: CM.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                      Hoàng Ngọc Hải

 

 

 

                                                                              

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 5
Năm 2022 : 2.739